A Berga se celebra La
Patum des del segle XIV

L'any 2005, La Patum
es proclama
Patrimoni Oral i
Immaterial de la Humanitat
Mťs de 600 anys díhistÚria
L’origen de La Patum cal buscar-lo en els antics entremesos que desfilaven a les processons del Corpus Christi i que estaven destinats a educar, moralitzar i alliçonar el poble per tal que aprofundís en el coneixement de les Sagrades Escriptures. Amb el pas del temps, però, aquests entremesos anaren prenent entitat pròpia i s’anaren popularitzant, més per la seva vessant lúdica que pel seu caràcter alliçonador. De mica en mica, anaren perdent el seu sentit original i, d’aquestes representacions, en restaren només les parts més festives. La gresca del seguici processional va anar pujant de to, sobretot abans de la sortida de la Processó i també un cop finalitzada aquesta. Això va acabar donant pas a unes mostres festives que acabaren conformant la Bulla o Bullícia del Santíssim Sagrament, nom antic de la festa que fou substituït, al tombant del segle XIX, pel de La Patum. Aquest fenomen, que tingué lloc a diverses viles i ciutats de Catalunya, es va anar extingint com a conseqüència de les prohibicions promulgades pels poders civil, eclesiàstic i reial, de manera que poques manifestacions sobrevisqueren al Concili de Trento (1563), i fins i tot els entremesos foren tocats de mort per les restrictives disposicions del segle XVIII.
D’entre totes les antigues Bullícies del Santíssim Sagrament que tenien lloc a Catalunya, únicament la ciutat de Berga ha estat capaç de mantenir-la i conservar-la a través dels segles. És La Patum.
Han col·laborat desinteresadament entre altres:
Salvador Vinyes - Anna Parcerisa - Berta Francàs - Albert Rumbo - Ma Dolors Santandreu - Jordi
Cohen - Foto Luigi - Toni Sales - Sílvia Massana - Mireia Ferran - Jordi Plana - Antònia Prat
Pascal Hanrion - KAP
Les despeses tècniques de la web (Informat Picas-Prat, SL),
s'han pogut assumir gràcies a l'aportació de l'Associació La Patum Productors.
Traductors: Steve Pepper, Jaume Fígols